Одржавање улица и путева

Послови :

-Изградња и одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним   местима:

            – Крпљење ударних рупа са делимичним пресвлачењем коловоза

         – Хоризонтална и вертикакна сигнализација укључујући и светлосну (обележавање коловоза , саобраћајни знаци и семафори)

         – Поправка и одржавање тротоара и аутобуских стајалишта

         – Поправка и одржавање атмосферске канализације у склопу пута , односно улице и тротоара ( кишна канализација )

         – Текуће зимско одржавање локалних путева и улица у насељеним местима

         – Изградња и одржавање површина за паркирањe

Надлежни :

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек

  Контакт : 

Адреса   Шашка 5 / I ,  19250 Мајданпек

Тел .    030 / 581-212 

Инспекције :

Општински комунални инспектор ;

Инспекција МУП Србије одељење у Бору ;

Саобраћајна , Републичка инспекција за путеве

Одржавање чистоће јавних површина

Послови :

– Уклањање комуналног и некомуналног отпада са јавних површина

– Чишћење и дезинфекција система за атмосферску канализацију

– Одржавање и чишћење дренажних система

– Чишћење отворених канала и потока укључујући и корито реке Мали Пек

– Прање улица и свих других јавних површина

– Одржавање прилаза старом и новом гробљу

– Уклањање снега и леда са јавних површина

( Уклањање снега и леда са тротоара испред , између и око стамбених зграда, пословних  просторија, испред стамбено пословних зграда, испред објеката у изградњи обезбеђују и одговорна су правна и физичка лица која користе те објекте, однсно земљиште.)

Надлежни:

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек

Контакт :

Адреса   Шашка 5 / I ,  19250 Мајданпек

Тел .    030 / 581-212

Инспекције :

Комунални инспектор општине Мајданпек ,

санитарна , водопривредна , грађевинска.

 Одржавање зелених и других јавних површина

Послови :

             – Подизање и одржавање зелених поршина , паркова и дечијих вртића

          – Одржавање градске фонтане

          – Изградња и одржавање степеништа (осим степеништа која су у функцији саме зграде односно објекта)

          –  Садња вишегодишњег растиња

          – Кошење траве са свих јавних површина

          – Изградња и одржавање атмосферске канализације на зеленим површинама

          – Изградња и одржавање јавне расвете у Мајданпеку

Надлежни :

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек

 Контакт :

Адреса   Шашка 5 / I ,  19250 Мајданпек

Тел .    030 / 581-212

Инспекције :

Комунални инспектор општине Мајданпек