Оснивање

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек основано је 2000. године, ради обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта и обављања комуналних делатности, и то:

  • обезбеђивања трајног обављања делатности одржавање улица и путева
  • обезбеђивања јавног осветљења
  • управљања јавним паркиралиштима,
  • одржавања чистоће на површинама јавне намене,
  • одржавање јавних зелених површина

Циљеви оснивања

  • Обезбеђивање трајног обављања комуналне делатности и редовно задовољавање потреба корисника услуга;
  • развој и унапређивање обављања делатности од општег интереса;
  • обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
  • стицање добити и остваривање другог законом утврђеног интереса.

Пословни подаци

Шифра и назив делатности:

4211 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07271379

ПИБ: 100987232

Жиро рачуни:

200-2888600101957-02 Поштанска штедионица

105-2268185-24 АИК Банка